ثبت و پلاک پهپاد (حقیقی)


 • {{value}}
01 - نوع فرم را انتخاب کنید.
02 - نام را بنویسید. 02 - نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
03 - نام خانوادگی را بنویسید. 03 - نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
04 - بارگذاری تصویر عکس پرسنلی را انتخاب کنید.

عکس رنگی زمینه سپید که از تاریخ گرفتن آن بیش از 3 ماه نگذشته باشد.

05 - جنسیت را انتخاب کنید.
06 - شماره شناسنامه را بنویسید. 06 - شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
07 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست شناسنامه را انتخاب کنید.
08 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه ازدواج شناسنامه را انتخاب کنید.
09 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه توضیحات شناسنامه را انتخاب کنید.
10- کد ملی را بنویسید. 10- کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 10- کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
11 - بارگذاری تصویر رنگی روی کارت ملی را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.

12 - بارگذاری تصویر رنگی پشت کارت ملی را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.


13- روز تولد را انتخاب کنید.
14- ماه تولد را انتخاب کنید.
15- سال تولد را انتخاب کنید.

16- وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
17- شغل را بنویسید. 17- شغل را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
18 - شماره گواهی عدم سوء پیشینه را بنویسید. 18 - شماره گواهی عدم سوء پیشینه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

19- روز صدور گواهی عدم سوء پیشینه را انتخاب کنید.
20- ماه صدور گواهی عدم سوء پیشینه را انتخاب کنید.
21- سال صدور گواهی عدم سوء پیشینه را انتخاب کنید.
22 - نام دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی عدم سوء پیشینه را بنویسید. 22 - نام دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی عدم سوء پیشینه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
23 - بارگذاری تصویر رنگی گواهی عدم سوء پیشینه را انتخاب کنید.

24- استان را انتخاب کنید.
25- شهر را بنویسید. 25- شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
26 - آدرس دقیق پستی را بنویسید. 26 - آدرس دقیق پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
27 - کد پستی ده رقمی را بنویسید. 27 - کد پستی ده رقمی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 27 - کد پستی ده رقمی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
28 - بارگذاری تصویر رنگی سند یا اجاره نامه محل سکونت را انتخاب کنید.
29 - شماره تلفن ثابت (ترجیحا به نام متقاضی) را بنویسید. 29 - شماره تلفن ثابت (ترجیحا به نام متقاضی) را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
30 - بارگذاری تصویر رنگی قبض تلفن یا برق محل سکونت را انتخاب کنید.
31 - شماره موبایل (ترجیحا به نام متقاضی) را بنویسید. 31 - شماره موبایل (ترجیحا به نام متقاضی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
33- خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
34 - قد (سانتیمتر) را بنویسید. 34 - قد (سانتیمتر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
35- وزن (کیلوگرم) را بنویسید. 35- وزن (کیلوگرم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
36 - وضعیت بینایی را انتخاب کنید.
37 - وضعیت شنوایی را انتخاب کنید.
38 - میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
39 - رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. 39 - رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
40 - بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا گواهی های فنی حرفه ای را انتخاب کنید.
41 - نحوه تولید پهپاد را انتخاب کنید.
42 - نوع پهپاد را انتخاب کنید.
43 - شرکت سازنده (BRAND) را انتخاب کنید.
44 - مدل پهپاد را انتخاب کنید.
45 - نحوه تهیه پهپاد را انتخاب کنید.
46 - بارگذاری تصویر رنگی فاکتور پهپاد را انتخاب کنید.

در صورتی که از سایت اینترنتی به صورت آنلاین خرید نموده اید، تصویر رسید پرداخت الکترونیکی را ارسال نمایید.

47 - بارگذاری تصویر مبایعه نامه خرید پهپاد را انتخاب کنید.

اگر از شخص حقیقی، شخص حقوقی، فروشگاه و یا سایتی خرید نموده اید که ثبت نشده است، فرم مبایعه نامه را از آدرس:
https://www.pahpadha.com/forms-and-rules/forms/
دانلود، تکمیل و ارسال نمایید.

48 - بارگذاری تصویر رنگی عکس مالک به همراه پرنده و رادیو کنترل را انتخاب کنید.
49 - شماره سریال پهپاد را بنویسید. 49 - شماره سریال پهپاد را کوچک‌تر از 3000 حرف بنویسید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

50 - بارگذاری تصویر رنگی شماره سریال پهپاد را انتخاب کنید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

51 - شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را بنویسید. 51 - شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

52 - بارگذاری تصویر رنگی شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را انتخاب کنید.

جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

53 - بارگذاری تصویر رنگی نمای بالا پهپاد را انتخاب کنید.
54 - بارگذاری تصویر رنگی نمای جانبی پهپاد را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
56 - شعاع عملیاتی پهپاد را انتخاب کنید.

جهت آگاهی از شعاع عملیاتی پهپاد خود می توانید به راهنمای آن مراجعه نمایید و یا از منو راهنمای سایت پهپادها استفاده نمایید.
اگر شعاع عملیاتی پهپاد شما بین اعداد اعلامی بالا باشد، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.
مثال:
شعاع عملیاتی: 3.2 کیلومتر
عدد انتخابی: 4 کیلومتر

57 - بارگذاری تصویر رنگی گواهینامه دوره مقررات فناوری پهپاد را انتخاب کنید.
58 - بارگذاری تصویر رنگی گواهی نامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط را انتخاب کنید.
59 - زبان پلاک را انتخاب کنید.

پلاک دو زبانه برای خروج پهپاد از کشور الزامی است.

60 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست گذرنامه را انتخاب کنید.

در صورت درخواست پلاک دو زبانه و خروج پهپاد از کشور، بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست گذرنامه دارای اعتبار، الزامی است.

61 - بارگذاری تصویر تعهدنامه رعایت قوانین بهره برداری از پرنده های بدون سرنشین CAD 9002 را انتخاب کنید.

غیر الزامی
مشاهده قوانین پهپادی و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری:
https://www.pahpadha.com/cad-9002/
خواهشمند است جهت احترام به حریم شخصی دیگران، رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، رعایت حریم هوایی مناطق پرواز ممنوع و پرواز ایمن، حتما این دستورالعمل را به دقت بخوانید و عملیات های پروازی خود را بر اساس آن تنظیم نمایید.

62 - بارگذاری تصویر رنگی فرم تعهد نامه خرید پهپاد را انتخاب کنید.

می توانید از لینک زیر فرم تعهد نامه خرید پهپادها را دانلود و پس از امضا آن را بارگذاری نمایید.
https://www.pahpadha.com/forms-and-rules/forms

63 - آیا درستی اطلاعات ارسالی را تایید می کنید؟ را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...

 ثبت و پلاک پهپاد اشخاص حقیقی

اتوماسیون جامع هوشمند ثبت و پلاک پهپاد

نکات ضروری:
متقاضیان محترم ثبت و پلاک پهپاد می بایست پیش از اقدام، دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی را گذرانده و پس از آن آزمون خلبانی پهپاد داده و دارای تاییدیه فنی باشند.

جهت سرعت در ثبت نام خواهشمند است قبل از ثبت نام تصویر مدارک ذیل را آماده نمایید:

 1. - تصویر رنگی عکس پرسنلی
 2. - تصویر رنگی پشت و روی کارت ملی
 3. - تصویر صفحات اصلی شناسنامه
 4. - تصویر گواهی عدم سوءپیشینه (کمتر از شش ماه از آن گذشته باشد)
 5. - تصویر گواهی نامه دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی
 6. - تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا گواهی های فنی حرفه ای
 7. - تصویر گواهینامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط (در صورت وجود)
 8. - تصویر نمای بالا و تصویر روبروی پرنده
 9. - تصویر شماره سریال دستگاه
 10. - تصویر شماره سریال رادیو کنترل
 11. - تصویر اسناد و مدارک خرید پرنده یا مبایعه نامه رسمی با امضای دو شاهد
 12. - تصویر قبض برق یا تلفن محل سکونت یا محل کار
 13. - تصویر سند یا اجاره نامه محل سکونت یا محل کار
 14. - تصویر خلبان/مالک به همراه پرنده و رادیو کنترل
 15. - تصویر صفحه آخر پیش نویس مقررات بهره‌برداری از وسایل پرنده بدون سرنشين غیرنظامی امضا شده و تعهد به رعایت دستورالعمل پهپاد سازمان هواپیمایی کشوری موسوم به CAD 9002

حجم فایلها را کمتر از 2MB انتخاب کنید.


 فرم ثبت و پلاک پهپاد