ثبت و پلاک پهپاد (حقوقی)


 • {{value}}
01 - نوع فرم را انتخاب کنید.
02 - نوع مجموعه را انتخاب کنید.
03 - نام مجموعه را بنویسید. 03 - نام مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
04 - شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه / شماره مجوز فعالیت را بنویسید. 04 - شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه / شماره مجوز فعالیت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

شناسه ملی و یا شناسه صنفی و یا شماره پروانه و یا شماره مجوز فعالیت را به صورت دقیق و کامل بنویسید.

05 - بارگذاری تصویر رنگی آگهی تاسیس / پروانه فعالیت / پروانه کسب / مجوز فعالیت را انتخاب کنید.
06 - بارگذاری تصویر رنگی نامه درخواست مراکز دولتی و سازمان ها و ارگانها را انتخاب کنید.

سازمانها، نهادها، شرکت ها، ارگان ها و مراکز دولتی می توانند جهت تسریع در فرآیند ثبت و پلاک پهپاد خود، درخواست خود را به صورت کتبی به همراه سربرگ و مهر ارسال نمایند.

07 - شماره تلفن ثابت را بنویسید. 07 - شماره تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
08 - بارگذاری تصویر رنگی قبض برق یا تلفن مجموعه را انتخاب کنید.
09 - بارگذاری تصویر رنگی سند یا اجاره نامه ساختمان مجموعه را انتخاب کنید.
10 - استان را انتخاب کنید.
11 - شهر را بنویسید. 11 - شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
12 - آدرس دقیق پستی ساختمان مجموعه را بنویسید. 12 - آدرس دقیق پستی ساختمان مجموعه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
13 - کد پستی ده رقمی ساختمان مجموعه را بنویسید. 13 - کد پستی ده رقمی ساختمان مجموعه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 13 - کد پستی ده رقمی ساختمان مجموعه را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
14 - نام مدیر مجموعه را بنویسید. 14 - نام مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
15 - نام خانوادگی مدیر مجموعه را بنویسید. 15 - نام خانوادگی مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
16 - جنسیت را انتخاب کنید.
17 - بارگذاری تصویر رنگی عکس پرسنلی مدیر مجموعه را انتخاب کنید.
18 - شماره شناسنامه مدیر مجموعه را بنویسید. 18 - شماره شناسنامه مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
19 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست شناسنامه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.
20 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه همسر و فرزندان شناسنامه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.
21 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه توضیحات شناسنامه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.
22 - کد ملی مدیر مجموعه را بنویسید. 22 - کد ملی مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 22 - کد ملی مدیر مجموعه را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
23 - بارگذاری تصویر رنگی روی کارت ملی مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.

24 - بارگذاری تصویر رنگی پشت کارت ملی مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.


25 - روز تولد مدیر مجموعه را انتخاب کنید.
26 - ماه تولد مدیر مجموعه را انتخاب کنید.
27 - سال تولد مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

28 - میزان تحصیلات مدیر مجموعه را انتخاب کنید.
29 - رشته تحصیلی و گرایش مدیر مجموعه را بنویسید. 29 - رشته تحصیلی و گرایش مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
30 - بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا گواهی های فنی حرفه ای مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

31 - شماره موبایل مدیر مجموعه را بنویسید. 31 - شماره موبایل مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

33 - وضعیت خدمت نظام وظیفه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.
34 - شماره گواهی عدم سوء پیشینه مدیر مجموعه را بنویسید. 34 - شماره گواهی عدم سوء پیشینه مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

35 - روز صدور گواهی عدم سوء پیشینه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

36 - ماه صدور گواهی عدم سوء پیشینه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

37 - سال صدور گواهی عدم سوء پیشینه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

38 - نام دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی عدم سوء پیشینه مدیر مجموعه را بنویسید. 38 - نام دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی عدم سوء پیشینه مدیر مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

39 - بارگذاری تصویر رنگی گواهی عدم سوء پیشینه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.


40 - بارگذاری تصویر رنگی نامه معرفی خلبان را انتخاب کنید.

جهت ثبت و پلاک پهپاد الزامی است یک فرد خلبان دارای تاییدیه آزمون خلبانی معرفی نمایید. خاوهشمند است در یک نامه رسمی سربرگ دار خلبان خود را معرفی و تصویر رنگی آن را ارسال نمایید.

41 - نام خلبان را بنویسید. 41 - نام خلبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
42 - نام خانوادگی خلبان را بنویسید. 42 - نام خانوادگی خلبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
43 - جنسیت را انتخاب کنید.
44 - بارگذاری تصویر رنگی عکس پرسنلی خلبان را انتخاب کنید.

عکس رنگی زمینه سپید که از تاریخ گرفتن آن بیش از 3 ماه نگذشته باشد.

45 - شماره شناسنامه خلبان را بنویسید. 45 - شماره شناسنامه خلبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
46 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست شناسنامه خلبان را انتخاب کنید.
47 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه همسر و فرزندان شناسنامه خلبان را انتخاب کنید.
48 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه توضیحات شناسنامه خلبان را انتخاب کنید.
49 - کد ملی خلبان را بنویسید. 49 - کد ملی خلبان را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 49 - کد ملی خلبان را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
50 - بارگذاری تصویر رنگی روی کارت ملی خلبان را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.

51 - بارگذاری تصویر رنگی پشت کارت ملی خلبان را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.


52 - روز تولد خلبان را انتخاب کنید.
53 - ماه تولد خلبان را انتخاب کنید.
54 - سال تولد خلبان را انتخاب کنید.

55 - میزان تحصیلات خلبان را انتخاب کنید.
56 - رشته تحصیلی و گرایش خلبان را بنویسید. 56 - رشته تحصیلی و گرایش خلبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
57 - بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا گواهی های فنی حرفه ای خلبان را انتخاب کنید.
58 - شماره موبایل خلبان را بنویسید. 58 - شماره موبایل خلبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
60 - وضعیت خدمت نظام وظیفه خلبان را انتخاب کنید.
61 - شماره گواهی عدم سوء پیشینه خلبان را بنویسید. 61 - شماره گواهی عدم سوء پیشینه خلبان را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

62 - روز صدور گواهی عدم سوء پیشینه خلبان را انتخاب کنید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

63 - ماه صدور گواهی عدم سوء پیشینه خلبان را انتخاب کنید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

64 - سال صدور گواهی عدم سوء پیشینه خلبان را انتخاب کنید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

65 - نام دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی عدم سوء پیشینه خلبان را بنویسید. 65 - نام دادسرای عمومی و انقلاب صادر کننده گواهی عدم سوء پیشینه خلبان را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.

66 - بارگذاری تصویر رنگی گواهی عدم سوء پیشینه خلبان را انتخاب کنید.

بیشتر از سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه نگذشته باشد.


67 - قد خلبان (سانتی متر) را بنویسید. 67 - قد خلبان (سانتی متر) را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
68 - وزن خلبان (کیلوگرم) را بنویسید. 68 - وزن خلبان (کیلوگرم) را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
69 - وضعیت بینایی خلبان را انتخاب کنید.
70 - وضعیت شنوایی خلبان را انتخاب کنید.

71 - نحوه تولید پهپاد را انتخاب کنید.
72 - نوع پهپاد را انتخاب کنید.
73 - شرکت سازنده (BRAND) را انتخاب کنید.
74 - مدل پهپاد را انتخاب کنید.
75 - نحوه تهیه پهپاد را انتخاب کنید.
76 - بارگذاری تصویر رنگی فاکتور پهپاد را انتخاب کنید.

در صورتی که از سایت اینترنتی به صورت آنلاین خرید نموده اید، تصویر رسید پرداخت الکترونیکی را ارسال نمایید.

77 - بارگذاری تصویر مبایعه نامه خرید پهپاد را انتخاب کنید.

اگر از شخص حقیقی، شخص حقوقی، فروشگاه و یا سایتی خرید نموده اید که ثبت نشده است، فرم مبایعه نامه را از آدرس:
https://www.pahpadha.com/forms-and-rules/forms/
دانلود، تکمیل و ارسال نمایید.

78 - بارگذاری تصویر رنگی عکس مالک به همراه پرنده و رادیو کنترل را انتخاب کنید.
79 - بارگذاری تصویر رنگی نمای بالا پهپاد را انتخاب کنید.
80 - بارگذاری تصویر رنگی نمای جانبی پهپاد را انتخاب کنید.
81 - شماره سریال پهپاد را بنویسید. 81 - شماره سریال پهپاد را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

82 - بارگذاری تصویر رنگی شماره سریال پهپاد را انتخاب کنید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

83 - شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را بنویسید. 83 - شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

84 - بارگذاری تصویر رنگی شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را انتخاب کنید.

جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
86 - شعاع عملیاتی پهپاد را انتخاب کنید.

جهت آگاهی از شعاع عملیاتی پهپاد خود می توانید به راهنمای آن مراجعه نمایید و یا از منو راهنمای سایت پهپادها استفاده نمایید.
اگر شعاع عملیاتی پهپاد شما بین اعداد اعلامی بالا باشد، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.
مثال:
شعاع عملیاتی: 3.2 کیلومتر
عدد انتخابی: 4 کیلومتر

87 - بارگذاری تصویر رنگی گواهینامه دوره مقررات فناوری پهپاد خلبان را انتخاب کنید.

جهت آگاهی از دوره های فناوری پهپاد از لینک زیر استفاده نمایید:
https://store.pahpadha.com/pahpadha-training-courses-ptc
اگر در دوره شرکت نموده اید و هنوز مدرک آن را دریافت نکرده اید، فرم تعهد ارسال مدرک دوره را بارگذاری نمایید.

88 - بارگذاری تصویر رنگی گواهی نامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط خلبان را انتخاب کنید.
89 - زبان پلاک را انتخاب کنید.

پلاک دو زبانه برای خروج پهپاد از کشور الزامی است.

90 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست گذرنامه مدیر مجموعه را انتخاب کنید.

در صورتی درخواست پلاک دو زبانه (انگلیسی) و خروج پهپاد از کشور را دارید، بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست گذرنامه دارای اعتبار، الزامی است.

91 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست گذرنامه خلبان را انتخاب کنید.

در صورتی درخواست پلاک دو زبانه (انگلیسی) و خروج پهپاد از کشور را دارید، بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست گذرنامه دارای اعتبار، الزامی است.


کمی صبر کنید...

فرم ثبت و پلاک پهپاد برای اشخاص حقوقی

نکات ضروری:
متقاضیان محترم ثبت و پلاک پهپاد می بایست پیش از اقدام، دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی را گذرانده و پس از آن آزمون خلبانی پهپاد داده و دارای تاییدیه فنی باشند.

مدارک لازم برای ثبت و پلاک پهپاد برای اشخاص حقوقی:

 1. تصویر آگهی تاسیس
 2. تصویر پروانه فعالیت
 3. نامه درخواست  (برای سازمان ها، مراکز دولتی)
 4. عکس پرسنلی رنگی زمینه سپید مدیر مجموعه
 5. تصویر رنگی روی کارت ملی مدیر مجموعه
 6. تصویر رنگی پشت کارت ملی مدیر مجموعه
 7. تصویر رنگی صفحه نخست شناسنامه مدیر مجموعه
 8. تصویر رنگی صفحه همسر و فرزندان شناسنامه مدیر مجموعه
 9. تصویر رنگی صفحه توضیحات شناسنامه مدیر مجموعه
 10. نامه معرفی خلبان
 11. عکس پرسنلی رنگی خلبان
 12. تصویر رنگی روی کارت ملی خلبان
 13. تصویر رنگی پشت کارت ملی خلبان
 14. تصویر رنگی صفحه نخست شناسنامه خلبان
 15. تصویر رنگی صفحه همسر و فرزندان شناسنامه خلبان
 16. تصویر رنگی صفحه توضیحات شناسنامه خلبان
 17. تصویر رنگی گواهی عدم سوء پیشینه خلبان
 18. تصویر رنگی گواهینامه دوره فناوری پهپاد و اصول ایمنی پرواز خلبان
 19. تصویر رنگی تعهد نامه رعایت قوانین بهره برداری از پرنده های بی سرنشین (امضا خلبان، مهر و امضا مدیر)
 20. تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا گواهی های فنی حرفه ای
 21. - تصویر گواهینامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط (در صورت وجود)
 22. - تصویر نمای بالا و تصویر روبروی پرنده
 23. - تصویر شماره سریال دستگاه
 24. - تصویر شماره سریال رادیو کنترل
 25. - تصویر اسناد و مدارک خرید پرنده یا مبایعه نامه رسمی با امضای دو شاهد
 26. - تصویر قبض برق یا تلفن محل سکونت یا محل کار
 27. - تصویر سند یا اجاره نامه محل سکونت یا محل کار
 28. - تصویر خلبان/مالک به همراه پرنده و رادیو کنترل
 29. - تصویر صفحه آخر پیش نویس مقررات بهره‌برداری از وسایل پرنده بدون سرنشين غیرنظامی امضا شده و تعهد به رعایت دستورالعمل پهپاد سازمان هواپیمایی کشوری موسوم به CAD 9002

حجم فایلها را کمتر از 2MB انتخاب کنید.